യു പ്രതിഭയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഹരിയുടെ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പ് പുറത്ത് Hari ,Prathibha MLA

21 Просмотры
Издатель
തന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി താനും തന്റെ ശീലങ്ങളും മാത്രമെന്ന് ആത്മഹത്യാകുറിപ്പില്‍ ഹരി. കുടംബത്തെക്കുറിച്ച് ഹരി കുറിപ്പില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല.

The official YouTube channel for Marunadan TV. Subscribe us to watch the missed episodes. Subscribe to the #MarunadanTV
YouTube Channel https://www.youtube.com/user/marunadanmalayalee.
Visit our website: www.marundantv.comhttps://marunadantv.com
Follow Marunadan TV in FB https://www.facebook.com/marunadantv/
Watch the latest Marunadan News Video updates and special programmes: https://www.youtube.com/user/marunadanmalayalee/featured
Watch Marunadan Malayali exclusives here https://www.youtube.com/channel/UCpp_oKgF30vkhF1WDcX64mgMarunadan TV is the first independent online news channel in Malayalam. We have grown to be a collective voice that cannot be ignored, having a say in the socioeconomic and political affairs that affect the society as a whole. Our success is driven by our people and their commitment to get results the right way- by operating responsibly and applying innovative approaches in style and vision to journalism embodying the qualities of the first independent online news website Marunadan Malayali.
Комментариев нет.
Verification: 5c5b6716e8137d95